جایی که بی‌عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه به وظیفه‌ای مبرم تبدیل می‌گردد.

برتولت برشت

رمز نبوغ در افراد نابغه در کودکی نهفته است

شامگاه

مجموعه:مطالب روز کودک
تاریخ:1394/05/07

رمز نبوغ در افراد نابغه در کودکی نهفته است

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدیجه زارعی گفت: عملکرد نیمکره های مغز در دوره های سنی تغییر می کند و نیمکره مغزی که در کودکی فعال است با نیمکره فعال در بزرگسالی تفاوت دارد. 

زارعی افزود:نیمکره فعال در کودکان نیمکره راست مغز است که تا حدود هفت سالگی فعال است و بعد از هفت سالگی از عملکرد این نیمکره کاسته می شود و عملکرد مغز به نیمکره چپ مغز تغییر می کند. 

وی، کنش های کودک تا هفت سالگی را ناشی از خصوصیات عملکرد نیمکره راست دانست و تصریح کرد: تخیل، رفتارهای مخاطره آمیز، عملکردهای حسی، قدرت خلاقیت و کشف کردن، قدرت حل معما، درک رنگ و هنر نقاشی، ورزش و حرکات موزون و استعداد موسیقی از جمله عملکردهای اصلی نیمکره راست مغزی به شمار می آید. زارعی همچنین رمز نبوغ در افراد نابغه را تداوم کارایی نیمکره راست مغز و همزمانی استفاده از دو نیمکره راست و چپ در بزرگسالی دانست.

منبع: ایسنا

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون