بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی