بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

سرچشمه ی همه ی فساد ها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند

پاسکال