آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون