چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

کسی که زمان یاری رهبرش خواب باشد بالگد دشمن بیدار می شود

حضرت علی علیه‌السلام