چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی