كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی