بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون