هیچوقت نمیفهمی چقدر قوی هستی تا زمانی که قوی بودن تنها انتخابت باشه.

باب مارلی

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون