كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

موضوع غم انگيز در خصوص زندگى، كوتاه بودن آن نيست؛ بلكه غم انگيز آن است كه ما زندگى را خيلى دير شروع مى كنيم.

برتولت برشت