به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

نقش حمایتی پدر بزرگ و مادر بزرگ در کاهش چاقی کودکان

شامگاه

مجموعه:مطالب روز کودک
تاریخ:1394/05/14

نقش حمایتی پدر بزرگ و مادر بزرگ در کاهش چاقی کودکان

بر اساس یافته های این پژوهش، حمایت روحی و روانی پدربزرگ و مادربزرگ ها حتی اگر سایر عوامل هم در این امر دخیل باشند تاثیر بسیار مثبتی در جلوگیری از چاقی کودکان دارد.

مطالعات گذشته توانسته اند تاثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین بر روی چاقی کودکان را به اثبات برسانند. اما تاکنون هیچ کدام از تحقیقات نتوانسته بودند تا این حد به بررسی تاثیر عوامل مرتبط با خانواده بر روی چاقی نوجوانان بپردازند.

جامعه آماری این تحقیق متشکل از ۳۹ کودک پیش دبستانی بود که از چاقی رنج برده و تحت درمان بودند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین این کودکان با استفاده از پرسشنامه هایی که تحصیلات، سطح درآمد، کار، وضعیت داخلی و پولی که در آخر ماه برایشان می ماند سنجیده شدند. بعد از انجام این کار، والدین این کودکان به سوالاتی در باب میزان حمایتی که از جانب پدر و مادر خود دریافت کرده بودند پاسخ دادند. این سوالات با هدف شناسایی میزان نقش حمایتی روزانه پدربزرگان و مادربزرگان مطرح شده بود و شامل کارهایی می شد که سبب ایجاد حس دیده شدن و درک شدن بود.

نتایج این تحقیقات نشان دهنده این بود که زمانی که والدین کودکان خودشان در زمان کودکی از جانب پدر و مادرشان حمایت روحی و روانی دریافت می کردند این امر بر روی پیشگیری از چاقی فرزندان آنها تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت. میزان درآمد والدین با شاخص توده بدنی کودکان ارتباط دارد و در عین حال میزان چاقی در کودکانی که پدران و مادران آنها درآمد کمتر داشتند و حمایت روحی کمتری از جانب آنها دریافت می کردند بیشتر از کودکانی بود که سطح درآمد و حمایت والدینشان در وضعیت مناسب تری قرار داشت.

منبع: مهر

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت