چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون