بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو