كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

جایی که بی‌عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه به وظیفه‌ای مبرم تبدیل می‌گردد.

برتولت برشت