بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی