كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ