بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت