. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند

مارتین لوتر‌کینگ

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون