کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون