هیچوقت نمیفهمی چقدر قوی هستی تا زمانی که قوی بودن تنها انتخابت باشه.

باب مارلی

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی