آن كه پياپي سخنتان را مي بُرد، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست

اُرد بزرگ

كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ