كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون