كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی