كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است.

برتولت برشت