كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه هر انسان ، معلم توست

فلورانس اسکاول شین