کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت

كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ