چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون