عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند

دیزرائیلی

اگر خداوند نخواهد صدای ما به درگاهش بلند شود

شامگاه

مجموعه:داستان
تاریخ:1395/04/03

یا رب

فردی نشسته بود و "یاربّ" می گفت.

شیطان بر او ظاهر می شود و می گوید: تابه حال این همه "یاربّ" گفته ای، چه فایده داشته است!؟ مرد دلش شکست و از دعا کردن منصرف شد و خوابید.

شب کسی به خواب او آمد و گفت چرا دیگر "یاربّ" نمی گویی!؟ جواب داد : چون جوابی نمی شنوم و می ترسم از درگاه خدا مردود باشم ، پس چرا دعا بکنم!؟ گفت خدا مرا فرستاده است تا به تو بگویم این "یاربّ" گفتن هایت همان لبّیک و جواب ماست!

یعنی  ، اصلا نمی گذارد " یاربّ" بگوییم!