موضوع غم انگيز در خصوص زندگى، كوتاه بودن آن نيست؛ بلكه غم انگيز آن است كه ما زندگى را خيلى دير شروع مى كنيم.

برتولت برشت

اگر خداوند نخواهد صدای ما به درگاهش بلند شود

شامگاه

مجموعه:داستان
تاریخ:1395/04/03

یا رب

فردی نشسته بود و "یاربّ" می گفت.

شیطان بر او ظاهر می شود و می گوید: تابه حال این همه "یاربّ" گفته ای، چه فایده داشته است!؟ مرد دلش شکست و از دعا کردن منصرف شد و خوابید.

شب کسی به خواب او آمد و گفت چرا دیگر "یاربّ" نمی گویی!؟ جواب داد : چون جوابی نمی شنوم و می ترسم از درگاه خدا مردود باشم ، پس چرا دعا بکنم!؟ گفت خدا مرا فرستاده است تا به تو بگویم این "یاربّ" گفتن هایت همان لبّیک و جواب ماست!

یعنی  ، اصلا نمی گذارد " یاربّ" بگوییم!