چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

شعر های کودکانه- بوی ماه مهر

شامگاه

مجموعه:شعرهای کودکانه
تاریخ:1393/12/24

شعر های کودکانه- بوی ماه مهر

باز آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازی های راه مدرسه
بوی ماه مهر ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه
از میان کوچه های خستگی
می گریزم در پناه مدرسه
باز می بینم ز شوق بچه ها
اشتیاقی در نگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
خنده های قاه قاه مدرسه
از سرود صبحگاه مدرسه
باز بوی باغ را خواهم شنید
روز اول لاله ای خواهم کشید
سرخ بر تخته سیاه مدرسه

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی