كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون