كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

کسی که زمان یاری رهبرش خواب باشد بالگد دشمن بیدار می شود

حضرت علی علیه‌السلام