سرچشمه ی همه ی فساد ها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند

پاسکال

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون