كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو