هیچوقت نمیفهمی چقدر قوی هستی تا زمانی که قوی بودن تنها انتخابت باشه.

باب مارلی

كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ