سرچشمه ی همه ی فساد ها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند

پاسکال

كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ