اگر به سخني كه گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد.

اُرد بزرگ

زنگ ریاضی

شامگاه

مجموعه:شعرهای کودکانه
تاریخ:1393/12/24

 شعر کودکانه زنگ ریاضی
به قلبم می نشینی
همیشه بی اجازه

مرا هل می دهی تو
به دنیاهای تازه

اگرچه از ته قلب
تو را من دوست دارم

ولی وقت مناسب
بیا! لطفاً کنارم

بیا بنشین به قلبم
ولی تنها به یک شرط

سر زنگ ریاضی
حواسم را نکن پرت

منبع:رشد نوجوان

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند

دیزرائیلی