بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند

دیزرائیلی