اگر به سخني كه گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد.

اُرد بزرگ

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

رودی