كساني كه با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين گونه اند

اُرد بزرگ

معمای مهمانی

شامگاه

مجموعه:معما و تست هوش
تاریخ:1393/01/02

معمای مهمانی

.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
نفر اول با 9 نفر دست می دهد.
نفر دوم با 9 نفر
و.......
کلا 90 تا دست دادن اتفاق می افتد.
پاسخ E میباشد.
منبع:yasermoama.blogfa.com

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه هر انسان ، معلم توست

فلورانس اسکاول شین