آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

لاروشفوکو

ادعای یک فیزیک اخترشناس هندی: سیاه چاله وجود خارجی ندارد !

شامگاه

مجموعه:اخبار علمی
تاریخ:1394/09/08

ادعای یک فیزیک اخترشناس هندی: سیاه چاله وجود خارجی ندارد !

ادعای یک فیزیک اخترشناس هندی مبنی بر اینکه سیاه چاله ها چیزی شبیه به خورشید هستند، تصورات قبلی بشر از این ساختار مبهم را به چالش کشانده است.

این فیزیک اخترشناس مدعی شده که سیاه چاله ها توپهای آتشین بسیار عظیم داغی مانند خورشید هستند. بنا بر این تعریف جدید، سیاه چاله ها که همواره درباره آنها با تردید صحبت می شود چیزی متفاوت از تصورات قبلی بشر هستند.

این فیزیک اخترشناس که در دانشگاه مومبای (مومبای نام جدید بمبئی است) هند مشغول به تحقیق است، می گوید: مشاهدات ناسا از شراره های آتشین عظیم پرتوی ایکس یک سیاه چاله در ماه اکتبر مهر تأییدی بر این نظریه است.

فعالیت عظیم اشعه ایکس یاد شده با نظریه قبلی درباره سیاه چاله ها در تناقض است. بر اساس نظریه موجود میدانهای جاذبه ای سیاه چاله ها آنقدر قدرتمند هستند که حتی نور هم نمی تواند از آنها بگریزد.

این فیزیک اخترشناس مدعی است: مشاهدات اخیر نظریه اش مبنی بر آنکه سیاه چاله ها وجود خارجی ندارند را تقویت می کند و در واقع آنها را باید توپهای داغی از پلاسمای مغناطیسی شده دانست.

وی ادامه می دهد: همزمان که ستاره عظیمی شروع به فشرده شدن می کند تا به یک سیاه چاله تبدیل شود، پرتوهای به دام افتاده درون آن مانع از این انقباض می شوند. بنابراین به جای آنکه وجود سیاه چاله ها را بر اساس نظریه انیشتین بپذیریم، این نظریه را مطرح می کنم که پایان حیات ستارگان با شکلگیری توپی آتشین همراه است.

منبع: مهر

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

برتولت برشت